Zorgprestatiemodel

De geestelijke gezondheidszorg wordt bekostigd volgens het ZorgPrestatieModel (ZPM). In het ZPM wordt gewerkt met een prijs voor losse consulten. In een consult zit alleen de tijd waar er echt contact is met de cliënt. We noemen dit directe tijd. Alle indirecte tijd zoals rapporteren, schrijven van brieven, bellen met verwijzers of anderen is al verrekend in de prijs van het consult. Er zijn diagnostiek consulten en behandelconsulten. De prijs van het consult hangt af van de setting (de zorg die wij leveren valt onder kwaliteitsstatuut III), duur van het consult en de discipline van de behandelaar. U vindt hier alle tarieven (setting ambulant Kwaliteitsstatuut sectie III)

Contracten 2024

GGZ Praktijk Barneveld heeft in 2024 met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat de zorg door GGZ Praktijk Barneveld volledig vergoed wordt wanneer je bij deze zorgverzekeraars een polis hebt afgesloten ongeacht de soort polis die je hebt afgesloten. De factuur gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Alleen de jaarlijkse eigen bijdrage wordt door de zorgverzekeraar bij jou geïnd.

Het gaat om de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW / Stad Holland / InTwente

 • Caresq (Aevitae/Eucare)

 • ONVZ / UnitedHealtcare global

Contractvrij 2024

Met alle overige zorgverzekeraars is geen contract afgesloten. De meeste zorgverzekeraars vinden dat er al voldoende zorg in de regio wordt geboden of bieden alleen grotere instellingen een contract aan. In een enkel geval werd een contract aangeboden voor een dermate laag bedrag dat we daar te weinig mensen voor kunnen behandelen.

Dit betekent dat de factuur voor de geboden zorg aan jou zelf wordt verstuurd. Je kunt deze indienen bij de zorgverzekeraar en deze betaalt (een gedeelte van) de factuur aan jou terug.  Je betaalt zelf de hele factuur aan GGZ Praktijk Barneveld. Het percentage wat vergoed wordt, is afhankelijk van je verzekering:

 • Zuivere restitutiepolissen: 100%

 • Natura en combinatiepolissen: 60%-80%

 • Budgetpolissen: 53%-63%

Wanneer u met uw verzekering overlegt over de hoogte van de vergoedingen en aanvullende voorwaarden voor ongecontracteerde GGZ aanbieders kunt  de volgende vragen aan uw verzekering stellen:

 • Welk percentage van het NZA tarief wordt vergoed wanneer zorg geleverd wordt door een  ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ.
 • Zijn er aanvullende voorwaarde bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (denk aan machtigingen)

U vindt meer informatie op https://www.zorgwijzer.nl/faq/restitutiepolis of op www.contractvrijepsycholoog.nl

Restitutiepolissen 2024

Met een zuivere restitutiepolis krijg je 100% van het factuurbedrag voor de zorg door GGZ Praktijk Barneveld vergoed. Er is in 2024 nog 1 zorgverzekering die een zuivere restitutiepolis aanbiedt zonder restricties. De andere 2 vragen een machtiging vooraf. Wanneer je een zuivere restitutiepolis heb afgesloten bij deze zorgverzekeraars, wordt de factuur voor geleverde zorg naar jou toegestuurd. Wanneer je deze indient bij je zorgverzekeraar krijg je het volledige bedrag terug van de zorgverzekering. Hiermee kun je de factuur betalen. Zorgverzekeraars met een zuivere restitutiepolis zijn:

 • Menzis Basis vrij

 • Aevitae – Eucare (bij deze zorgverzekeraar is bij sommige diagnoses een machtiging vooraf noodzakelijk)

 • ASR Eigen keuze (bij deze zorgverzekeraar is een machtiging vooraf noodzakelijk)

 

 Overgangsregeling 2024

Er zijn 2 zorgverzekeraars die in 2023 wel een zuivere restitutiepolis aanboden maar in 2024 niet meer. Zij bieden een overgangsregeling aan voor cliënten die al in zorg waren. Cliënten die al in zorg waren en deze vergoed kregen met een restitutiepolis, mogen hun behandeling in 2024 afmaken onder de voorwaarden van een restitutiepolis. Het gaat om de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis

 • CZ

Geen contracten voor 2023

Ook voor 2023 heeft GGZ Praktijk Barneveld geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorg door ons geleverd wel vergoed wordt door de basisverzekering maar dat het type polis wat uw heeft afgesloten bepaald hoeveel u zelf moet bijdragen aan de behandeling. Wanneer je behalve je eigen risico geen eigen bijdrage wilt of kunt betalen, kun je een restitutiepolis afsluiten. Bij een restitutie polis wordt 100% van het NZA-tarief ofwel het marktconforme tarief vergoed. 

Tarieven 2023

Voor 2023 zal GGZ Praktijk Barneveld 100% van het NZA tarief in rekening brengen. De NZA tarieven kunt u vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/  Voor individuele consulten voert u de eerste 4 tabs in (setting = kwaliteitsstatuut III monodisciplinair of kwaliteitsstatuut III multidisciplinair). Voor de groep voert u alleen de groepsgrootte en de beroepscategorie in. 

U krijgt in 2023 van ons facturen voor geleverde zorg die u zelf bij de zorgverzekering kunt indienen. U dient zelf zorg te dragen voor het betalen van de rekening. 

Zorgverzekering 2023

U had tot 31-12-2022 de tijd om uw zorgverzekering aan te passen. In 2023 bieden de volgende zorgverzekeraars een restitutiepolis zonder aanvullende voorwaarden aan:

 • Stad Holland
 • Menzis
 • Zilveren Kruis

Er zijn daarnaast ook nog enkele zorgverzekeraars die nog wel een restitutiepolis bieden maar aanvullende voorwaarden hanteren in de vorm van een machtiging. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor de start van de behandeling een machtiging aangevraagd dient te worden door de cliënt. Het aanvragen van deze machtiging kost tijd waardoor de behandeling vertraging kan oplopen en de verzekeraar kan ook beslissen de machtiging niet te verstrekken. Voor de machtiging moeten gedetailleerde en privacy gevoelige informatie aangeleverd worden over uw klachten, de behandeldoelen, de behandelinterventies en de duur van de behandeling. Wanneer u deze informatie niet aan wilt leveren, kan de zorgverzekeraar beslissen de machtiging niet te geven. De volgende zorgverzekeraars werken in 2023 met een machtiging:

 • CZ
 • Aevitea
 • A.S.R. 

Wanneer u met uw verzekering overlegt over de hoogte van de vergoedingen en aanvullende voorwaarden voor ongecontracteerde GGZ aanbieders kunt  de volgende vragen aan uw verzekering stellen:

 • Welk percentage van het NZA tarief wordt vergoed wanneer zorg geleverd wordt door een  ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ.
 • Zijn er aanvullende voorwaarde bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (denk aan machtigingen)

U vindt meer informatie op https://www.zorgwijzer.nl/faq/restitutiepolis of op www.contractvrijepsycholoog.nl

 Let op!

GGZ Praktijk Barneveld doet haar best om u goed te informeren over de kosten en vergoedingen voor 2023. Deze informatie is opgesteld op basis van de meest actuele gegevens zoals wij ze hebben gevonden in de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars. U blijft als cliënt altijd zelf verantwoordelijk om u goed te laten informeren over de vergoedingen en eisen van uw zorgverzekering. 

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Dit kan per telefoon (voicemail geldt ook) of e-mail. Er is een no-show tarief van 50 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is een drempelbedrag dat mensen vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. Dit geldt voor de meeste zorgkosten die vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

In 2023 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde. Het kan zijn dat u met uw zorgverzekering een hoger eigen risico heeft afgesproken. Pas na deze kosten zal uw zorgverzekeraar kosten voor u betalen.

Niet vergoede zorg

Voor niet vergoede zorg, zorg zonder verwijzing van de huisarts of indien u geen zorgverzekering heeft, wordt een tarief van 124,16 euro per sessie gehanteerd (OZP- tarief)

Betaling

U ontvangt elke maand een nota voor de geleverde diensten. U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar voor een (gedeeltelijke) vergoeding. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen. Wij factureren niet aan de zorgverzekeraar en u bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling